Loading...
FAQ2019-10-01T05:45:21+01:00

Veel gestelde vragen

Asbest is een onderwerp waar veel vragen over zijn, wij hebben voor u de meest voorkomende vragen rondom asbest onder elkaar gezet. Indien wij een vraag niet hebben beantwoord, neem dan contact met ons op en wij geven u een persoonlijk antwoord.

Waar kan in en rondom een woning asbest zitten?2019-10-01T05:33:02+01:00

Asbest kan voorkomen in woningen die voor 1994 gebouwd zijn, asbest werd toegepast vanwege een aantal goede eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan een hoge isolerende waarde, brandwerende werking en slijtvast. Hedendaags is asbest een grondstof welke niet meer gebruikt mag worden in verband met de gezondheidsrisico’s die asbest met zich mee brengt.
Zolang juist met asbest wordt omgegaan en de juiste stappen worden genomen vormt asbest geen risico voor de gezondheid, tenzij de asbesthoudende toepassingen op een ondeskundige manier verwijderd worden. Op de website van het kenniscentrum InfoMil vindt u een handige tool waarmee u veel voorkomende locaties in huis in beeld kan krijgen. Klik hier voor een link naar deze pagina.

Wat is asbest?2019-10-01T05:33:07+01:00

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. De vezelstructuur is opgebouwd uit lange dunne kristallen en bestaat hoofzakelijk uit silicium, magnesium, calcium en aluminium. Asbest wordt gewonnen in onder andere in Zuid Amerika, Rusland en Canada.

Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, thermisch isolerend en bestand tegen zuren en basen. Bovendien is asbest goedkoop en makkelijk te verwerken met andere producten zoals cement, gips, bitumen, papier, etc.

In Nederland zijn voornamelijk de volgende soorten asbest toegepast:

 • Chrysotiel (witte asbest)
 • Amosiet (bruine asbest)
 • Crocidoliet (blauwe asbest)
Is asbest schadelijk voor de gezondheid?2019-10-01T05:33:24+01:00

Wanneer men eenmalig met asbestvezels in aanraking komt, bestaat er nauwelijks een gezondheidsrisico. Bij langdurige blootstelling is asbest, ongeacht het soort asbest, wel erg gevaarlijk. Het grootste gevaar van asbest is wanneer losse asbestvezels worden ingeademd en vastlopen in de luchtwegen en longen. Blootstelling aan asbest kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken (longkanker, asbestose en mesothelioom). Van belang is om bij een mogelijk asbestprobleem, allereerst te zorgen voor een goede asbestinventarisatie en advies op maat.

Waar zit asbest allemaal in?2019-10-01T05:33:28+01:00

Asbest komt voor in meer dan 3.500 toepassingen. Enkele van de meest voorkomende toepassingen van asbest zijn:

 • Golfplaten dakbedekking op schuren
 • Vinyl-vloerbedekking
 • Vensterbanken
 • Rioolbuizen
 • Spuitlagen op staalconstructies
Hoeveel risicoklassen zijn er voor asbest?2019-10-01T05:33:33+01:00

Er bestaan 2 risicoklassen: risicoklasse 1 (laag risico) en risicoklasse 2 (hoog risico). In klasse 2 geldt dat tijdens de saneringswerkzaamheden de vezelconcentratie de grenswaarde van 2.000 vezels per m³, ofwel 2 vezels per liter lucht, zal overschrijden. Als de vezels bestaan uit amfibool asbest, worden de werkzaamheden ingedeeld in klasse 2a en geldt een verzwaarde eindbeoordeling na afronding van de werkzaamheden.

Werkzaamheden die binnen risicoklasse 2 of 2A vallen, moeten altijd worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit betekent onder meer dat er bij de uitvoering altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig is, dat er uitgebreide beschermingsmaatregelen worden genomen en dat het vrijgeven van de locatie na sanering gebeurt door een onafhankelijk inspectiebedrijf, dat geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA). Werkzaamheden die in risicoklasse 1 vallen mogen worden uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf maar wel met daarvoor opgeleid personeel.

Is er altijd een professioneel asbest bedrijf nodig om asbest te verwijderen?2019-11-10T14:05:36+01:00

Het is in een aantal gevallen toegestaan dat een particulier zelf asbest verwijdert. Houd wel rekening met het feit dat verwijdering van asbest niet zonder risico’s is. Kijk op onze pagina vrijstelling voor particulieren voor meer informatie of neem contact met ons op voor aanvullende informatie en advies.

Wat kost het om asbest professioneel te laten verwijderen?2019-10-01T05:33:40+01:00

Kosten voor het verwijderen van asbest zijn van diverse factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid van het asbesthoudende materiaal en de risicoklasse waarin de sanering dient plaats te vinden. Er zijn dus geen ‘standaarden’ te noemen. Als u wilt weten wat de saneringskosten voor uw asbest zijn adviseren wij u om op basis van uw inventarisatierapport offertes op te vragen.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een asbestinventarisatie?2021-11-12T18:51:06+01:00

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie is maatwerk en bestaat uit verschillende vormen van onderzoeken. Afhankelijk van het type onderzoek, kan vanaf circa € 400,- een inventarisatie uitgevoerd worden van een gemiddelde woning. Zie onze pagina kosten voor meer informatie.

Hoe is asbest te herkennen?2019-10-01T05:46:40+01:00

Asbest herkennen is een expertise en ons vakgebied. Vuijk Advies kan u hierbij helpen. Er zijn meer dan 3.500 asbesthoudende toepassingen bekend. Of een materiaal asbesthoudend is, kan niet met het blote oog worden beoordeeld. In een geaccrediteerd laboratorium wordt bepaald of materialen asbesthoudend zijn.

Wie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie schoolgebouwen?2019-10-01T05:46:53+01:00

De juridische eigenaar van het schoolgebouw is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de asbestinventarisatie. Als schoolbesturen de (juridisch) eigenaar zijn van het schoolgebouw, dan zijn zij daarvoor verantwoordelijk.

Moet asbest in een schoolgebouw altijd worden verwijderd?2019-10-01T05:46:47+01:00

Wilt u een schoolgebouw van voor 1993 renoveren? Dan is het verplicht een asbestinventarisatie te maken. Asbest hoeft niet altijd te worden verwijderd. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of losgebonden asbest (of: niet-hechtgebonden asbest) moet worden weggehaald is afhankelijk van of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Het is ook van belang of het asbest zich voor kinderen of medewerkers op bereikbare plaatsen bevindt.

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels die door het Asbestverwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld. Deze zijn op te vragen bij de gemeente. In de meeste gevallen is voor het verwijderen van asbest toestemming van de gemeente nodig.

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?2019-10-01T05:34:33+01:00

Vanuit de overheid is er momenteel geen subsidieregeling. Soms zijn er wel regelingen op gemeentelijk of provinciaal niveau. Informeer hiervoor bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Wie betaalt de opruim- en schoonmaakkosten bij incidenten?2019-10-01T05:43:55+01:00

Bij incidenten als asbestbrand en asbeststorm moet de eigenaar van het asbest in principe de opruimkosten betalen. Bij illegale asbestsloop en illegale asbeststort is de veroorzaker aansprakelijk voor de opruim- en schoonmaakkosten. Degene die de kosten moet betalen, dient in de gelegenheid te worden gesteld zelf opdracht te geven tot opruimen, beheersmaatregelen of sanering. Wanneer de betrokkene dit ook na (spoedshalve) aanschrijving door het bevoegd gezag niet doet, kan het bevoegd gezag zelf opdracht geven tot opruimen, beheersmaatregelen of sanering en de kosten trachten te verhalen op de eigenaar of de veroorzaker.

Wat is SMA-rt?2019-10-01T05:43:45+01:00

SMA-rt (StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek)

Het ministerie van SZW heeft in 2007 een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd dat operationeel is onder de naam SMA-rt (StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek). De Stoffenmanager Asbest (SMA-rt) is een digitaal programma waarmee op grond van een database met blootstellingsgegevens de risicoklasse van bepaalde typen werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal kan worden vastgesteld. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten eveneens het databestand SMA-rt.

De werking van de SMA-rt software is alsvolgt: de gebruiker wordt verzocht een aantal vragen te beantwoorden die te maken hebben met de soort asbest, om welke asbesthoudende producten het gaat, of er sprake is van asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen. Ook zijn er vragen over hoe het asbest verwijderd zal gaan worden en welke beschermingsmaatregelen er zijn voorzien.

Met deze antwoorden gaat SMA-rt in een grote database naar gelijksoortige situaties zoeken en doet op grond daarvan een voorspelling over de asbestvezels die vrijkomen bij de aangegeven verwijdering. Deze voorspelling verschijnt in een opsomming van de gegevens die zijn ingevoerd aangevuld met de gegevens over de gevonden risicoklasse, verwijderingsmethoden en beschermingsmaatregelen. Op deze wijze ontstaat een beeld van wat er moet gebeuren om asbest veilig te verwijderen.

Iedereen kan gebruikmaken van dit instrument. Het zijn echter alleen de gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven die bevoegd zijn op grond van een asbestinventarisatieonderzoek een bindend advies te geven over de optredende risicoklassen bij het verwijderen en de daaraan gekoppelde verwijderingsmethoden en beschermingsmaatregelen.

Wat is het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)?2019-10-01T05:43:32+01:00

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook wordt de melding aan de gemeente op termijn automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:

 • verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
 • het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
 • verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
 • verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
 • vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
 • vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures

Het Landelijk Asbestvolgsysteem is niet bedoeld om de formele opdracht tussen de verschillende partijen te verstrekken. De opdrachtgever dient dit buiten het Landelijk Asbestvolgsysteem om te regelen met het inventarisatiebureau en het asbestverwijderingsbedrijf.

Go to Top